การบุฉนวนบนเพดานและใต้พื้นจะถือเป็นการบังคับสำหรับบ้านเช่าทุกหลังตั้งวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป

เจ้าของบ้านเช่าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจต้องเสียค่าปรับสูงสุดถึง $4,000

เจ้าของบ้านเช่าจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง?

1. ตรวจสอบว่าสามารถทำการบุฉนวนได้หรือไม่

มีข้อยกเว้นบางอย่างสำหรับข้อกำหนดแห่งกฎหมายนี้ ซึ่งมีผลบังคับกับบ้านบางประเภท

เช่น บ้านที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถบุฉนวนได้ หรือจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างมากถึงจะบุฉนวนได้

วิธีการตรวจสอบดูว่าบ้านของท่านเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นหรือไม่

2. ประเมินสภาพฉนวนที่บุไว้อยู่ในปัจจุบัน

ท่านสามารถประเมินสภาพฉนวนที่บุไว้อยู่ในปัจจุบัน ได้โดย

  • ขึ้นไปดูสภาพฉนวนภายในช่องเพดานและตรวจดูบริเวณใต้พื้น
  • ว่าจ้างมืออาชีพมาทำการประเมินสภาพฉนวน
  • ตรวจสอบจากแฟ้มอาคารสถานที่ที่สภาเทศบาลจัดเก็บไว้

หากท่านต้องการว่าจ้างมืออาชีพ ท่านสามารถหาชื่อผู้ให้บริการบุฉนวนได้ทางออนไลน์

ท่านควรรับการเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการบุฉนวน [PDF, 2.5 MB]

การตรวจสอบและติดตั้งการบุฉนวนอย่างปลอดภัย

3. ติดตั้งหรือเสริมการบุฉนวนตามที่กำหนดไว้

เจ้าของบ้านเช่าต้องติดตั้งการบุฉนวนบนเพดานและใต้พื้นเท่าที่ทำได้

การบุฉนวนต้องเป็นไปตามระเบียบและได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัย

การบุฉนวนภายในผนังไม่ถือเป็นการบังคับ

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสำหรับการบุฉนวนที่กฎหมายกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะขึ้นกับขนาด ลักษณะ และสถานที่ตั้ง ของบ้านเช่าของท่าน

เพื่อให้เป็นแนวทางคร่าวๆ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับผู้ติดตั้งมืออาชีพในการบุฉนวนทั้งบนเพดานและใต้พื้นประมาณ $3,400 โดยไม่รวมภาษี GST สำหรับบ้านขนาด 96 ตารางเมตร

ท่านควรพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นหากบ้านของท่านมีขนาดใหญ่กว่านั้น

การบุฉนวนสามารถใช้เวลาติดตั้งในบ้านส่วนใหญ่ภายในหนึ่งวัน

ระยะเวลาการรอให้มีการประเมินและกำหนดวันทำการติดตั้ง

จะแตกต่างกันไปขึ้นกับสถานที่ที่ท่านอยู่และความมากน้อยของความต้องการติดตั้งในเวลานั้นๆ

เนื่องจากวันสุดท้ายที่กำหนดไว้คือวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 นั้น ผู้รับงานติดตั้งการบุฉนวนอาจถูกจองเต็มอย่างรวดเร็ว

หารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรองได้ที่

The Insulation Association of New Zealand (external link)

The Energy Efficiency Conservation Authority (external link)

4. ท่านต้องแน่ใจว่าสัญญาเช่าของท่านมีการแจ้งเกี่ยวกับการบุฉนวนด้วย

สัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดต้องมีการแจ้งแยกเกี่ยวกับการบุฉนวนแล้ว (insulation statement) ที่ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ซึ่งระบุครอบคลุมถึงการบุฉนวนที่มีอยู่ในบ้าน อยู่ตำแหน่งใด และประเภทอะไร

โปรดใช้แผ่นแบบการแจ้งเกี่ยวกับการบุฉนวนของเราเพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย (Residential Tenancies Act)

หากท่านใช้แผ่นแบบสัญญาเช่าของเราก็จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการบุฉนวนแนบอยู่ด้วย

แผ่นแบบการแจ้งเกี่ยวกับการบุฉนวน (Insulation statement) [PDF, 103 KB]

แผ่นแบบสัญญาเช่า (Tenancy agreement) [PDF, 337 KB]

ในกรณีที่เจ้าของบ้านเช่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการบุฉนวน จะเกิดอะไรขึ้น?

นอกเสียจากว่าจะเข้าข่ายได้รับการยกเว้น เจ้าของบ้านเช่าที่ไม่ได้ติดตั้งการบุฉนวนในบ้านเช่าของตนภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2019 จะถือว่าเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย

เจ้าของบ้านเช่าเหล่านี้อาจต้องเสียค่าปรับสูงสุดถึง $4,000 ซึ่งมักนำไปจ่ายให้แก่ผู้เช่า

เจ้าของบ้านเช่าที่มีบ้านเช่ามากกว่าหนึ่งหลังอาจถูกปรับแยกตามบ้านเช่าแต่ละหลังที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

เจ้าของบ้านเช่าเหล่านี้ยังจำเป็นที่จะต้องติดตั้งการบุฉนวนให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้องด้วย

เจ้าของบ้านเช่ารายใดที่ยังไม่ปฏิบัติตามหลังจากที่เสียค่าปรับแล้ว อาจถูกดำเนินการขั้นต่อไปอีก

การปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายสำหรับการบุฉนวนแบบบังคับ

การบุฉนวนมีประโยชน์อะไรบ้าง?

การบุฉนวนเก็บความอุ่นและแห้งให้บ้านเช่าของท่าน ทำให้ผู้เช่าบ้านปรับความร้อนในบ้านได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บ้านเช่าที่อุ่นและแห้งช่วยทำให้ผู้เช่าไม่เจ็บป่วยและทำให้ผู้เช่าเช่าอยู่นานขึ้น

นอกจากนี้การรักษาบ้านเช่าของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอยังถือเป็นการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีในการคุ้มครองการลงทุนของท่าน