Ang paglalagay ng insulasyon sa kisame at sa ilalim ng sahig ay gagawing sapilitan para sa lahat ng mga paupahang bahay mula 1 Hulyo 2019.

Ang mga nagpapaupang hindi susunod sa mga regulasyon ay lumalabag sa batas at maaaring patawan ng multa na aabot sa $4,000.

Ano ang kailangang gawin ng mga nagpapaupa?

1. Tingnan kung maaaring maglagay ng insulasyon

Ang ilang ipupwera (exceptions) sa kinakailangang ito ay tumutukoy sa ilang mga uri ng propyedad.

Halimbawa, ang mga propyedad na ito ay imposibleng malagyan ng insulasyon, o mangangailangan ng malaking renobasyon para maisagawa ito.

Paano malalaman kung ang pagpwera (exception) ay angkop sa iyong propyedad

2. Suriin ang iyong kasalukuyang insulasyon

Magagawa mong suriin ang iyong insulasyon sa pamamagitan ng:

  • Pagtingin mismo sa puwang ng iyong kisame at ilalim ng sahig
  • Pagkuha ng isang propesyonal na magsasagawa ng pagsusuri
  • Pag-tsek sa file ng gusali ng konseho (council building file)

Kung nag-iisip kang kumuha ng isang propesyonal, makakahanap ka ng mga tagapaglagay ng insulasyon sa online.

Dapat kang kumuha ng tatlo man lamang na turing (quote) bago ka makipagkasundo sa isang tagapaglagay ng insulasyon.

Iba pang impormasyon tungkol sa pagsusuri ng insulasyon [PDF, 2.5 MB]

Pagsusuri at ligtas na paglalagay ng insulasyon

3. Maglagay o magdagdag ng insulasyon kung kinakailangan

Dapat maglagay ang mga nagpapaupa ng insulasyon sa kisame at sa ilalim ng sahig, hangga’t maaari.

Ito ay dapat tumutugon sa mga regulasyon at ligtas na inilagay. Ang paglalagay ng insulasyon sa pader ay hindi sapilitan.

Pagtugon sa mga kinakailangan para sa sapilitang paglalagay ng insulasyon

Ang halaga nito ay nakasalalay sa laki, hugis at lokasyon ng iyong propyedad.

Kung tatantiyahin, ang average na halaga ng paglalagay ng propesyonal ng insulasyon sa kisame at sa sahig ay mga $3,400; hindi kasama dito ang GST sa 96m2 na propyedad. Dapat mong asahan ang pagbabayad ng higit pa dito para sa mas malaking bahay.

Ang insulasyon ay maaaring ilagay nang isang araw sa karamihan ng mga bahay.

Ang panahon ng paghihintay para sa pagsusuri, at para sa pag-iskedyul ng gawain ay iba-iba depende sa kinaroroonan mo sa bansa, at sa kasalukuyang kahilingan (demand).

Dahil sa deadline na 1 Hulyo 2019, ang mga tagalagay ng insulasyon ay maaaring mabilis na nai-book na.

Para sa karagdagang impormasyon, pati na rin ang mga listahan ng sertipikadong mga tagapaglagay ng insulasyon, bisitahin ang:

The Insulation Association of New Zealand (Ang Kapisanan sa Insulasyon ng New Zealand) (external link)

The Energy Efficiency Conservation Authority (Ang Awtoridad sa Konserbasyon ng Kakayahang Pang-enerhiya) (external link)

4. Siguraduhin na ang iyong mga kasunduan sa pangungupahan ay may pahayag ng insulasyon (insulation statement)

Lahat ng bagong mga kasunduan sa pangungupahan ay kailangang may kasamang pahayag ng insulasyon na hiwalay na nilagdaan, na saklaw kung anong insulasyon mayroon sa bahay, kung nasaan ito, at kung anong uri.

Gamitin ang aming template sa pahayag ng insulasyon upang tiyaking nasaklaw lahat ang impormasyon na kinakailangan sa ilalim ng Residential Tenancies Act (Batas sa Pangungupahan ng Tirahan).

Kung gagamitin mo ang aming template ng kasunduan sa pangungupahan, kasama nito ang pahayag ng insulasyon.

Ang template ng pahayag ng insulasyon [PDF, 103 KB]

Template ng kasunduan sa pangungupahan [PDF, 337 KB]

Paano kung hindi natugunan ng mga nagpapaupa ang mga regulasyon ng insulasyon?

Maliban kung angkop ang pagpwera (exception), ang mga nagpapaupa na hindi naglagay ng kinakailangang insulasyon sa kanilang paupahang propyedad bago dumating ang Hulyo 2019 ay lumalabag sa Residential Tenancies Act.

Maaari silang pagmultahin ng hanggang sa $4,000, na karaniwang ibinabayad sa nangungupahan.

Ang mga nagpapaupang may mahigit sa isang paupahan ay maaaring maharap sa hiwalay na pagmumulta para sa bawat propyedad na hindi tumutugon.

Pagkatapos ay kailangan pa rin nilang maglagay ng insulasyon na tumutugon sa tamang pamantayan.

Sinumang nagpapaupa na hindi pa rin sumusunod matapos magbayad ng multa, ay maaaring maharap sa karagdagang aksyon.

Pagtugon sa mga kinakailangan para sa sapilitang insulasyon

Ano ang mga benepisyo ng paglalagay ng insulasyon?

Pinananatiling mainit at tuyo ng insulasyon ang iyong paupahang propyedad, na ginagawang mas madali at mas mahusay ang pagpapainit para sa mga nangungupahan.

Ang mainit at tuyong mga paupahang bahay ay tumutulong sa mga nangungupahan na maiwasan ang mga sakit at mas malamang na magtagal sila dito.

Magandang gawi rin sa negosyo ang pangalagaan  ang iyong pamumuhunan, sa pamamagitan ng pagpapanatiling nasa mabuting kalagayan ang iyong propyedad.